Telefon
17 858 05 30

Regulamin

RODO

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do zmian przepisów o ochronie danych osobowych i wymogiem stosowania z dniem 25 maja 2018r Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przekazujemy Państwu poniżej informacje o celu pozyskania danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach w związku z ich przetwarzaniem przez firmę Coolturysta Tomasz Skrobacz z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Lisa Kuli 19, która jest Administratorem danych.

Przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 • czynności zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży usług sportowych i rejestracji w Bazie Danych imienia oraz nazwiska
 • rejestracja wizerunku osób odwiedzających Klub Coolturysta Tomasz Skrobacz za pomocą systemu monitoringu nagrywającego obraz video
 • realizacja obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości (dotyczy imiennych faktur VAT wystawianych na żądanie Klienta)
 • wykonywania przez Administratora czynności w oparciu o zgodę osoby której to dotyczy np. przesłanie wiadomości informacyjnej lub zgody na udział w wydarzeniach których organizatorem jest Administrator (np. zajęcia fitness lub treningi indywidualne)
 • w przypadkach weryfikacji czy dana osoba fizyczna jest osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia (identyfikacja użytkowników kart sportowych wystawianych przez zewnętrzne podmioty, a obsługiwanych przez Administratora)
 • marketingu bezpośredniego swoich usług lub utrzymywania relacji partnerskich pomiędzy Klientem, a firmą Coolturysta Tomasz Skrobacz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych. W przypadku przetwarzania danych osobowych przy ww. czynnościach Administrator przetwarza następujące informacje:

 • imię oraz nazwisko
 • podpis klienta na karcie klubowej lub parafka na listach obecności, adres email pozyskany na skutek korespondencji nadesłanej bezpośrednio przez Klienta.

Informujemy, iż dane w formie elektronicznej przetrzymywane są przez Coolturysta Tomasz Skrobacz znajdującym się w siedzibie Administratora przy ulicy Lisa Kuli 19 w Rzeszowie natomiast kopia elektroniczna dokumentów księgowych przekazywana jest z zachowaniem wszelkich procedur ochrony danych do licencjonowanego biura rachunkowego wyłącznie celem realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości. Dane mogą być również udostępnione organom prawa i administracji publicznej w przypadkach prawnie uzasadnionych. Informujemy Państwa o możliwości realizacji prawa dotyczącego wglądu, modyfikacji czy usuwania swoich danych osobowych wynikającego z ww. przepisów.

Regulamin obiektu CoolGym

Członkostwo – nabywanie oraz jego utrata

 • Członkami Klubu CoolGym mogą być osoby pełnoletnie, tj. po ukończeniu 18 roku życia. Osoby poniżej 18 roku życia – nie mniej jednak niż 16 lat mogą zostać członkiem Klubu, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów. Warunkiem uczestnictwa w Klubie jest stan zdrowia pozwalający na uczestnictwo w programach sportowych oferowanych przez Klub.
 • Członek Klubu może w godzinach jego funkcjonowania, w zależności od rodzaju karnetu, korzystać ze strefy siłowej oraz innych oferowanych zajęć.
 • Każdy członek otrzymuje imienny karnet uprawniający do korzystania z oferty Klubu lub uzyskuje wstęp jednorazowy. Wykupienie karnetu lub opłacenie wejścia jednorazowego jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu Klubu CoolGym.
 • Członkowie uzyskują uprawnienia do korzystania ze strefy siłowej Klubu oraz treningów po wniesieniu miesięcznej lub jednorazowej opłaty. Wysokość opłat ustalona jest okresowo
  i podawana do wiadomości w formie cennika.
 • Karnet Klubu CoolGym uprawnia do wstępu na teren Klubu jedynie osobę, na którą imiennie został wystawiony i uprawnia do korzystania z dostępnej w momencie pobytu oferty Klubu, zależnej również od rodzaju karnetu. Użyczenie lub jakakolwiek inna forma udostępnienia karnetu innej osobie lub członkowi Klubu jest niedopuszczalna i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu.
 • Członkowie mają obowiązek przestrzegania regulaminu.
 • Opłaty za Karnet (płatne z góry) należne są za okres rozliczeniowy – miesiąc, liczony od daty wykupienia do daty poprzedzającej dzień wykupu w następnym miesiącu, chyba że umowa członkowska stanowi inaczej.
 • Wykluczenie z Klubu CoolGym i pozbawienie członkostwa następuje z chwilą naruszenia regulaminu po wcześniejszym ostrzeżeniu ustnym.
 • Wykluczeniu z Klubu CoolGym osoba zostaje powiadomiona ustnie bez możliwości zwrotu kosztów karnetu, lub biletu wstępu.

Ogólne zasady korzystania z klubu

 • Członkowie Klubu CoolGym po przyjściu okazują Karnet w recepcji i otrzymują kluczyk do szafki. Pracownik Klubu CoolGym ma prawo do sprawdzenia tożsamości osoby, na którą karnet został wystawiony.
 • Po treningu ćwiczący zwracają klucze do szafek i w zamian otrzymują karnet. W przypadku zgubienia klucza od szafki członek jest zobowiązany uiścić opłatę do kasy Klubu w wysokości 30 zł, natomiast za zgubienie Karnetu i wypisanie nowego opłata wynosi 10 zł.
 • Członkowie posiadający karnet obowiązujący do godz. 16:00 lub 22:00 są zobowiązani do opuszczenia terenu Klubu do tej właśnie godziny. Zatem godz. 16.00 i 22:00 jest godziną opuszczenia Klubu.
 • Ćwiczący zobowiązani są posiadać własny strój sportowy, obuwie sportowe (zmienne) i przybory toaletowe.
 • Uczestnicy zajęć są zobowiązani do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami,
  w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Klubu.
 • W czasie zajęć ćwiczący mają obowiązek pozostawienia każdego stanowiska w należytym porządku.
 • Każdy ćwiczący jest zobowiązany do używania ręcznika podczas ćwiczeń, nie zaleca się siadania, kładzenia bezpośrednio na siedziskach maszyn, ławeczkach.
 • Klub nie odpowiada za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni.
 • Cena karnetu nie uwzględnia żadnego rodzaju ubezpieczenia, w tym od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie nie jest oferowane przez Klub.
 • Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub możliwości wykonywania ćwiczeń, ćwiczący przed przystąpieniem do nich powinien zasięgnąć porady medycznej.
 • Za wszelkie szkody wynikłe na skutek nie zachowania ostrożności przez ćwiczącego lub nieprawidłowego użytkowania sprzętu odpowiada ćwiczący.

Zasady bezpiecznego korzystania z klubu

 • Na terenie Klubu CoolGym zabrania się wnoszenia szklanych opakowań, palenia tytoniu oraz przynoszenia i picia alkoholu, środków farmaceutycznych (dopingujących, stymulujących itp.), jak również używania urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Zabrania się wstępu na teren Klubu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, bądź innych środków odurzających.
 • Członkowie Klubu CoolGym zobowiązani są do zachowania spokoju i postawy sportowej na terenie Klubu i w jego najbliższej okolicy, jak również przestrzegania zasad użytkowania wyposażenia Klubu.
 • Każdy jest zobowiązany do używania klapek kąpielowych w pomieszczeniach natryskowych.
 • W czasie ćwiczeń wymagających dużego wysiłku fizycznego należy prosić o asekurację ze strony współćwiczącego.

Wynajem sal fitness

 • Osoby wynajmujące sale są odpowiedzialne na sprzęt który zostaje użyty do wybranych zajęć.
  Za uszkodzenie sprzętu odpowiadają osoby wynajmujące sale fitness.
 • Osoba wynajmująca sale odpowiada za osoby które przyjdą na zajęcia.
 • Wstęp na salki fitness wyłącznie w obuwiu zmiennym, osoby trzecie (czyt. Rodzice, znajomi) którzy nie uczestniczą w zajęciach, bez obuwia zmiennego nie mogą wejść na maty treningowe.

Postanowienia końcowe

 • Aby uzyskać fakturę za usługi świadczone przez Klub CoolGym prosimy o pozostawienie pełnych danych odbiorcy. Faktury są wydawane w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi i dostępne są do odbioru w recepcji Klubu.
 • Wszystkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem są regulowane bezpośrednio przez prowadzącego Klub CoolGym.